600 036 556, 84 639 78 25
Siedziba kancelarii: ul. Bartosza Głowackiego 35 lok. 58, 20-060 Lublin
Oddział kancelarii: ul. Nowy Rynek 3, 22-400 Zamość

Oferta kancelarii

Zakres usług:

– pełna obsługa prawna przedsiębiorców (spółki i osoby fizyczne),
– pełna obsługa prawna jednostek samorządu terytorialnego,
– pełna obsługa prawna jednostek sektora finansów publicznych,
– zastępstwo procesowe przed wszystkimi Sądami w postępowaniach sądowych, administracyjnych i podatkowych,
– udział w mediacjach i negocjacjach,
– sporządzanie umów (w tym cywilnych i handlowych) oraz opinii prawnych,
– udzielanie porad prawnych,
– dochodzenie należności od dłużników,
– doradztwo podatkowe,
– dochodzenie odszkodowań,
– zawiązywanie, przekształcanie i likwidacja spółek.

Prawo karne

Prawo karne, wykroczeniowe, karne skarbowe. Usługi prawne Kancelarii z zakresu prawa karnego dotyczą zarówno obrony w sprawach karnych o przestępstwa, wykroczenia, w tym przestępstwa i wykroczenia skarbowe. Kancelaria reprezentuje również w sprawach karnych osoby pokrzywdzone- działając wówczas w charakterze pełnomocników oskarżycieli posiłkowych.

Prawo cywilne, w tym rodzinne i spadkowe

Reprezentujemy klientów indywidualnych w sprawach o rozwód, separację, podział majątku wspólnego, zniesienia współwłasności, zasiedzenia, uregulowania własności, o naruszenie posiadania, uzgodnienia treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Ponadto, nasza reprezentacja dotyczy spraw o alimenty, władzę rodzicielską, kontakty z dziećmi, uznania lub zaprzeczenia ojcostwa. W sprawach z zakresu prawa spadkowego prowadzimy sprawy o prawa do spadku, o dział spadku oraz o zachowek. Reprezentujemy również klientów indywidualnych w sprawach dotyczących praw niemajątkowych, tj. prowadzimy sprawy o ochronę dóbr osobistych oraz ochronę dobrego imienia. Naszych klientów reprezentujemy zarówno przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, jak również prowadzimy sprawy w postępowaniu egzekucyjnym.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

W sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych reprezentujemy zarówno pracowników jak i pracodawców- podczas sporów sądowych związanych z roszczeniami o zapłatę wynagrodzenia, z rozwiązaniem umów o pracę, roszczeń odszkodowawczych, mobbingiem czy też dyskryminacją w pracy. Ponadto przygotowujemy naszym klientom umowy o pracę, regulaminy pracy i wynagradzania.

Prawo administracyjne

Kancelaria reprezentuje klientów w postępowaniu przed Samorządowymi Kolegiami Odwoławczymi, opiniujemy zgodność treści aktów stanowionych przez organy samorządu terytorialnego pod kątem ich zgodności z przepisami prawa, a także przygotowujemy i opiniujemy projekty uchwał, zarządzeń czy też decyzji. Kancelaria zapewnia również obsługę prawną Radom Gminy i komisjom stałym Rady Gminy. Klientów indywidualnych reprezentujemy we wszystkich sprawach z zakresu prawa administracyjnego zarówno przed organami administracji państwowej, samorządowej jak i Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Prawo gospodarcze

Kancelaria reprezentuje zarówno jednoosobowych przedsiębiorców jak i spółki prawa handlowego. Prowadzimy sprawy o zapłatę (w tym europejski nakaz zapłaty), a także sporządzamy i opiniujemy projekty umów handlowych. Ponadto, reprezentujemy naszych klientów podczas negocjacji, mediacji czy też spotkań z kontrahentami. Świadczymy również usługi prawne związane z tworzeniem i rejestracją spółek oraz doradztwem prawnym co do formy prowadzenia działalności gospodarczej.

Prawo upadłościowe

Prawo upadłościowe- usługi prawne Kancelarii z zakresu prawa upadłościowego dotyczą zgłaszania wierzytelności w postępowaniu upadłościowym, a także zgłaszania wniosków o upadłość konsumencką.

Napisz wiadomość:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych w związku z realizacją powyższego zgłoszenia. Zostałem/am poinformowany/a, że: 1) przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, poprawiania ich oraz usunięcia, 2) administratorem danych osobowych jest radca prawny Katarzyna Sobolewska (ul. Bartosza Głowackiego 35 lok. 58, 20-060 Lublin), 3) podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi powyższego zgłoszenia.